Program

 

A konferencia kiadványa

A konferencia kiadványa letölthető (pdf) formátumban

 

Program – Rövid verzió

A konferencia programja röviden letölthető (pdf) formátumban

 

Program – Részletes verzió

Részletesen program letölthető (pdf) formátumban

November 6. csütörtök

9.30 – 17.30    Regisztráció

10.30 – 11.00  MEGNYITÓ (Aula)

A részvevőket köszönti

Tóth Zoltán, a konferencia elnöke

Falus Iván, az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának elnöke

A konferenciát megnyitja

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírása a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet között

Felvezető: Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens

Aláíró felek: Bartha Elek, a DE rektorhelyettese és Závogyán Magdolna, az NMI főigazgatója

11.00 – 11.30  HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁS (Aula)

Debrecen és a Debreceni Egyetem rövid története

Előadó: Bartha Elek (Debreceni Egyetem BTK, Néprajzi Tanszék)

Elnök: Tóth Zoltán

11.30 – 12.30  PLENÁRIS ELŐADÁS (Aula)

Does identification with own ethnicity help youth from immigrant families integrate into the larger society?

Előadó: JonLauglo (Institute of Educational Research, University of Oslo and NOVA-Norwegian Social Research)

Elnök: Pusztai Gabriella

 

12.30 – 13.30  Ebéd (Egyetemi étterem)

13.30 – 15.15  SZIMPÓZIUMOK

13.30 – 15.15 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérése (14/3. terem)

Elnök: Magyar Andrea

Opponens: Falus Iván

A technológiai műveltség online mérése kisiskolás diákok körében Pluhár Zsuzsa, Molnár Gyöngyvér

Dinamikus problémamegoldás fejlődése és a sikerességet meghatározó problémamegoldó stratégiák változása 3-9. évfolyamon Molnár Gyöngyvér

Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló harmadik generációs mérőeszköz fejlesztése és pilot tesztelése Pásztor-Kovács Anita

A kreativitás számítógép alapú értékelésének lehetőségei – divergens gondolkodást mérő feladatok pilot tesztelése Pásztor Attila

13.30 – 15.15 A centralizált oktatásirányítás helyi színterei – (2/4. terem)

Elnök: Györgyi Zoltán

Opponens: Imre Anna

Többcélú kistérségi társulás vagy tankerület? Változások egy kistérség oktatásirányításában. Andl Helga, Györgyi Zoltán

,,Ez egy civil hőstett volt tulajdonképpen”. Oktatásügyi változások egy Borsod–Abaúj–Zemplén megyei kistérségben Kovács Klára, Kardos Katalin

Kisiskolák újraindítása Jankó Krisztina Julianna

A helyi érdekek érvényesülésének lehetőségei az oktatásban Györgyi Zoltán

13.30 – 15.15 Az eredményesség dimenziói a középfokú oktatásban (142. terem)

Elnök: Szemerszki Marianna

Opponens: Sági Matild

A tanulói eredményesség háttértényezői Ercsei Kálmán, Szemerszki Marianna

Az iskolai eredményesség dimenziói és háttértényezői intézményi szemmel Bander Katalin, Galántai Júlia

Az interakciós rend autonómiája az iskolákban Török Balázs

A középiskolai szocializációs ágensek hatása a diákok egyéni életútjára – középiskolai tanulókkal készített interjúk számítógépes tartalomelemzése Szabó Zoltán András

Pedagógusok szerepértelmezése az iskolai szocializáció folyamatában Kurucz Orsolya Ágnes, Nikitscher Péter

13.30 – 15.15   A képzésfejlesztés új kihívásai a felsőoktatásban, különös tekintettel a segítő szakmákra (7-8. terem)

Elnök: Fábián Gergely

Opponens: Fónai Mihály

Az észlelt szülői bánásmód, a pályaválasztás és a mentális státusz összefüggései segítő szakmára készülő hallgatóknál Oroszné Pál Zsuzsa

Hallgatói értékek, motiváció és érzelmi beállítódás mint a jóllét előrejelzőinek összehasonlító vizsgálata – egy utánkövetéses vizsgálat első lépései Sass Judit, Bodnár Éva, Kiss János

Képzésből a gyakorlatba A segítő szakmák gyakorlati képzése és a szervezeti kultúra összefüggései Zolnai Erika

Képzési keretek felsőoktatási társadalom- és egészségtudományi képzési területeteken Balogh Erzsébet, R Fedor Anita

13.30 – 15.15  A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek, szakmai diskurzusainak és kommunikációs hálójának változásai a kommunista fordulat után (Aud. Max.)

Elnök: Németh András

Opponens: Pukánszky Béla

A magyar neveléstudomány diszciplína elemeinek változásai az 1950-es években Németh András

A neveléstudományos diskurzusok szerkezetváltása a kommunista fordulat idején Biró Zsuzsanna Hanna, Szente Dorina

Az állampárti politika és a neveléstudomány képviselőinek diskurzusai az 1950-es évek első felében Sáska Géza

A kommunikációs háló feltárásának lehetőségei és korlátai a neveléstörténeti kutatásokban. Lázár György esete 1945-1956 Szabolcs Éva, Golnhofer Erzsébet

13.30 – 15.15  TEMATIKUS ELŐADÁSOK

13.30 – 15.15  Az olvasási előképességektől az idegennyelv tanulásáig (I. terem)

Elnök: Pusztai Gabriella

Az idegen nyelvet tanító pedagógusok módszertani repertoárja a tanulásban akadályozott gyermekek iskoláiban Meggyesné Hosszu Tímea, Lesznyák Márta

Fiatal nyelvtanulók számára fejlesztett angol mint idegennyelv, szókincsteszt eredményeinek bemutatása Thékes István

Olvasási előképességek online mérése óvodás és kisiskolás gyermekek körében Kiss Renáta, Patai Jolán

A szülő-gyermek írásbeliséggel összefüggő közös tevékenységei és a fonológiai tudatosság fejlődésének kapcsolata az általános iskola 1-4. évfolyamán Török Tímea, Hódi Ágnes

13.30 – 15.15 Kutatások a pedagógusképzés és pedagógus pálya területén (X. terem)

Elnök: Kozma Tamás

Milyen a jó iskola? Egy, tanárjelöltek nézeteit feltáró empirikus kutatás tanulságai Czető Krisztina, Lénárd Sándor

A tanárjelöltek tanulásának támogatása páros reflektív napló segítségével Kálmán Orsolya, Kopp Erika

Pedagógiai bakancslisták Buda András

Reflektív tanári esszék attitűd-heurisztikus vizsgálata Mrázik Julianna

Metaforahálók a felsőoktatásban oktatók nézeteinek vizsgálatában Majorosi Anna, Sántha Kálmán

15.15 – 15.45  Kávészünet (III. emelet)

15.30 – 16.30  OSZTÁLYÜLÉS

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Pszichológiai és Neveléstudományi Osztályának ülése (Aud. Max.)

15.45 – 16.45  POSZTERSZEKCIÓ

15.45 – 16.45  Poszter I. (III. emelet)

Elnök: Fónai Mihály

Élménypedagógia a felsőoktatásban – gyakorlati, innovatív, élményalapú módszerek a mérnök és pedagógus szakos hallgatók körében Kálmán Anikó, Molnár György

A kompetencia szerepének vizsgálata az ipar-egyetemi együttműködések során a hazai járműipar területén Tóthné Borbély Viola

Energiatudatosságra nevelés az ökoiskolákban Saly Erika, Neumayer Éva

Integráló felnőttképzés? Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon Márkus Edina

Milyen sikerkritériumok jelennek meg az egész napos iskola számára készülő természettudományos modulokban? Lénárt András

Iskolaérettség és fogalmi struktúra Daru Katalin

A tanárok eredményességgel kapcsolatos attitüd vizsgálata és a jellemfejlesztés lehetőségei a pedagógus pályán. Heinbach Lívia, Kiss Gábor

A pedagógusok tantervi önállóságának változásai a romániai magyar elemi oktatásban Péter Lilla

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése az idegennyelv-elsajátítás segítségével Bencéné Fekete Andrea

A reflektív pedagógusszerep kialakulásának támogatása a pedagógusok professzionális tanulásában Czuczor Judit

15.45 – 16.45  Poszter II. (III. emelet)

Elnök: Tóth Zoltán

Az IBST módszer meghonosítása a magyar kémiaoktatásban Szalay Luca

A természetismeret tankönyvekben található szöveg közé illesztett és a szövegtől elkülönített képek különbségeinek szemmozgás vizsgálata általános iskolában Maródi Ágnes, Steklács János

Kisebbségi státusú hallgatók élethelyzete és tanulmányi mobilitása a határtérségben Takács Tamara

Az inquiry based learning fogalmi keretei egy természettudományos európai projektben Tóth Szilvia, Réti Mónika

Érték-alapú oktatás és erkölcsi tanulás vizsgálata a felsőoktatásban, szakmai etikai oktatás, integritás és érzékenyítés a tanárképzésben? Barta Szilvia

Csillagászati fogalmak tanulói értelmezései Szűcs Tímea, Tóth Zoltán

A XVI. századi protestáns énekszerzők tanítói szerepe Boruzsné Bűdi Katinka

Beválásmérés modellkísérletként a természettudományos nevelés téma nyolc partnerintézményében Majer Anna

A pszichopedagógus szerepe és eszközei a viselkedészavart mutató tanulók iskolai nevelésében, oktatásában Reményi Tamás

Hatodik osztályos általános iskolai tanulók internethasználati szokásai Nagy Péter Kristóf

Informális tanulási szokások a tematikus ismeretterjesztő filmek kapcsán a Debreceni Egyetem 100 hallgatója körében Kenyeres Attila Zoltán

15.45 – 16.45 Poszter III. (III. emelet)

Elnök: Brezsnyánszky László

Az állatasszisztált pedagógia és terápia lehetőségei Szalai Katalin

Programozásorientált táblázatkezelői függvények Csernoch Mária, Biró Piroska, Abari Kálmán, Máth János

Online tanulói környezetben alkotott és megosztott szövegek minősége és a megvitatásuk során folytatott interakciók közötti összefüggések vizsgálata Molnár Pál

A pedagógusképzés fejlődése Kárpátalján (a XIX. sz. – a XX. sz. 40-es évei között) Csoóri Zsófia

A magyar népiskolák szociális szerepének erősítése a két világháború közötti Magyarországon Pornói Imre

„Rajzold körbe Magyarországot!” A XX. században megjelent iskolai térképek változásainak neveléstörténeti aspektusai Mészáros Attila

A nem állami fenntartású iskolák helye és szerepe a magyar közoktatásban Nikitscher Péter

A szabadművelődés kezdete Szatmárban Máté Krisztina

Harsányi István tehetségkiválasztási módszerének tudományos háttere Kattein-Pornói Rita

Az önkéntesség iránti motivációk és az önkéntesség jelentőségének vizsgálata középiskolás korosztály körében Dorner László

16.45 – 18.30 SZIMPÓZIUMOK

16.45 – 18.30 A hátrányos helyzetű tanulók oktatási lehetőségei (14/3. terem)

Elnök: Fehérvári Anikó

Opponens: Forray R. Katalin

Iskolapéldák- migráns gyerekek oktatása Európában és hazánkban Kállai Gabriella, Vadász Viola

A felejtés kritikája. A neveléstörténet fókuszáról Galántai László

Hagyományos és új források a neveléstörténet megújításában Dárdai Ágnes

A neveléstörténet oktatásának megújítási lehetőségei Vörös Katalin

16.45 – 18.30  A tanodák lehetőségei az oktatási hátrányok kompenzálásában: célok, típusok, hatékonyság  (142. terem)

Elnök: Fejes József Balázs

Opponens: Papp Z. Attila

Tanodamozgalom a célok, pályázati kiírások és indikátorok tükrében Fejes József Balázs

A 2009-es és a 2013-as tanodakutatás eredményeinek az összehasonlítása Németh Szilvia

Korrepetálás vagy egyéni fejlesztés? Gyakorlatok a 2013-as Tanoda-vizsgálat eredményei alapján Zágon Bertalanné

Egésznapos iskola vagy tanoda Lannert Judit

Tanodatípusok – tipologizálási kísérelt esettanulmányok alapján Szűcs Norbert

16.45 – 18.30 Tipikusan fejlődődő és tanulásban akadályozott gyermekek készségfejlődése és -fejlesztése koragyermekkorban (Aud. Max.)

Elnök: Józsa Krisztián

Opponens: Szabó Ákosné

A rendszerező képesség fejlesztése középső csoportos óvodások esetében Zentai Gabriella

A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekeknél Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella

Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek zenei képessége Janurik Márta, Józsa Krisztián

Az óvodáskori elsajátítási motiváció hatása a Difer készségek fejlődésére Józsa Krisztián, Zentai Gabriella

16.45 – 18.30 TEMATIKUS ELŐADÁSOK

16.45 – 18.30 Az egészségnevelés és környezetpedagógia aktuális problémái (I. terem)

Elnök: Csapó Benő

Tanulási stratégiák és motívumok daganatos betegségből gyógyult gyerekek és osztálytársaik körében D. Molnár Éva

A kóruséneklés lehetséges hatásai az egészségre Lele Anita, Buzás Zsuzsa

Az egyéni és társas pszichológiai tényezők szerepe a középiskolások dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaiban Varga Szabolcs

A környezetpedagógia aktuális kérdése: A tanulói ismeretrendszer vizsgálata a környezetei egészség témakörében Kiss Gábor

Közösségi kutatás – a fenntarthatóság tanulásának egyik eszköze Könczey Réka, Néder Katalin

Az empátia mint a természettudatos viselkedésre való nevelés lehetséges eszköze Molnos Zselyke

16.45 – 18.30 Hallgatók és tanáraik – Nagyító alatt a felsőoktatás (X. terem)

Elnök: Németh András

Integrált tartalom- és kompetenciafejlesztési kutatások a magyar felsőoktatásban Mészáros Attila

Sikertörténet lett? – TÁMOP-2.1.2: országos felnőttképzési projekt Szabó Csilla Marianna

Fiatalok tárgyai – elemzési szempontok és esettanulmányok Gaul Emil

Az észlelt pedagógiai kompetenciák szerepe a tanító szakos hallgatók szakmai szocializációjában Koltói Lilla

Pedagógusjelöltek és végzett pedagógusok képzéssel való elégedettsége Huszár Zsuzsanna

Módszertani kultúra fejlesztése: kurzustervezés és -fejlesztés lehetőségei a kaposvári egyetem oktatói körében Kovács Zsuzsa, Podráczky Judit, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes

16.45 – 18.30  A sportkultúra aktuális nevelési sajátosságai különböző társadalmi környezetben (7-8. terem)

Elnök:  Nagy Ágoston

A mindennapos testnevelés szülői szemmel egy országos reprezentatív kutatás tükrében Borbély Szilvia

A mindennapos testnevelés diákszemmel Nyíregyházán Fintor Gábor János

A társadalmi és társas tényezők hatása a hallgatók sportolási szokásaira egy határ menti régióban Kovács Klára

Az egyetemi korú versenysportolók kiégésének okai és következményei Nagy Ágoston

18.45–22.00
Kulturális program, fogadás (Díszudvar)

November 7. péntek

9.00 – 10.45  SZIMPÓZIUMOK

9.00 – 10.45  A magyar iskolarendszer alrendszereinek vizsgálata az Országos Kompetenciamérés eredményei alapján, a pedagógiai hozzáadott érték számításával (14/3. terem)

Elnök: Vámos Ágnes

Opponens: Vidákovich Tibor

A hazai iskolarendszer alrendszerei pedagógiai hozzáadott érték alapú vizsgálatának metodológiája Nahalka István, Horváth László

A szakképzéssel foglalkozó intézmények sajátosságai az Országos Kompetenciamérés tükrében Kurucz Orsolya Ágnes, Rapos Nóra, Lénárd Sándor

A gyakorlóiskolák sajátosságai a kompetenciamérés tükrében Szivák Judit, Csík Orsolya

A két tanítási nyelvű intézmények sajátosságai az Országos Kompetencia mérés tükrében Vámos Ágnes, Zolnay Fruzsina Lili

A 6-8 évfolyamos gimnáziumok sajátosságai az Országos Kompetenciamérés tükrében Tókos Katalin

9.00 – 10.45  A PISA adatok mélyebb elemzése magyar szempontból (2/4. terem)

Elnök: Lannert Judit

Opponens: Halász Gábor

Tanulói teljesítmény Magyarországon és a környező országokban a digitális szövegértés és matematika vonatkozásában Lannert Judit

A tanulási motívumok és stratégiák szerepe a magyar tanulók teljesítményében a PISA-mérések alapján D. Molnár Éva

A reziliens iskolák jellemzői Papp Z. Attila

Mi áll a tanulói teljesítmény-romlás hátterében? A OKM és PISA mérés módszertani aspektusai Németh Szilvia

9.00 – 10.45 A munka világa (142. terem)

Elnök: Polónyi István

Opponens: Györgyi Zoltán

Aktív fiatalok a munkaerőpiacon – a Partium példája Szőcs Andor

Országosan jelentős felsőoktatási intézmények hallgatóinak mobilitása Hegedűs Roland

A báránybőr hatás és a bolognai folyamat Magyarországon Kun András István

Munkaparadigma örökkévalósága – munkaérték vizsgálat szociális munkások körében Birinyi Márk

9.00 – 10.45  A tanár hivatás/professzió és a professzió gyakorlatának elemei hallgatók és a pályán lévők körében (7-8. terem)

Elnök: Fónai Mihály

Opponens: Engler Ágnes

Tanár szakos hallgatók és a nyelvi eredményesség Nagy Zoltán

Az óvodapedagógusok és a tanítók vélekedésében megjelenő iskolakezdéshez kapcsolódó attitűdök Pálnokné Pozsonyi Márta

Tanár szakos hallgatók kommunikációs képességei Sebestyén Krisztina

Pedagógusjelöltek tanulási útvonalai Stark Gabriella

Előítéletességet befolyásoló tényezők vizsgálata az integrált sajátos nevelési igényű tanulókat oktató pedagógusok körében Szabó Diána

9.00 – 10.45  A magyarországi főnemesek nevelése és oktatása a dualizmus korában (Aud. Max.)

Elnök:  Rébay Magdolna

Opponens:  Virág Irén

A magyar arisztokrácia középiskolái – makroelemzés az 1850-1918 között érettségizők személysoros adatbázisán

Biró Zsuzsanna Hanna

Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában  Rébay Magdolna

Gyermekszemlélet a kalksburgi Jezsuita Gimnázium tanulóinak szabadidő-eltöltéséről készült fényképes dokumentumainak tükrében Támba Renátó

Vallási értékek az arisztokrácia neveltetésében Boruzsné Bűdi Katinka, Óváry Zoltán

9.00 – 10.45  Tanárok és diákok, újító szándékok és sajátosságok az elmúlt száz év nyíregyházi tanítóképzésében (5. terem)

Elnök: Brezsnyánszky László

Opponens: Mikonya György

A középfokú tanítóképzés utolsó éveinek szükségmegoldásai a nyírségi tanítóhiány enyhítésére Vincze Tamás

Tanító-tanár szakos képzés a Nyíregyházi Tanítóképző Intézetben  Jenei Teréz

Tanárnők a nyíregyházi tanítóképzésben  Kissné Rusvai Julianna

A felsőfokúvá vált nyíregyházi tanítóképzés tanári karának átalakulása, tanulmányi karrierek és debreceni kapcsolatok Brezsnyánszky László

9.00 – 10.45  TEMATIKUS ELŐADÁSOK

9.00 – 10.45  Informatika a tanulás és pedagógiai mérés szolgálatában (X. terem)

Elnök: Kis-Tóth Lajos

A netgeneráció és e-learning – a netgeneráció elektronikus tanulási szokásainak elemzése Fehér Péter

Út az új generációs digitális tankönyvek megvalósításához Hülber László

A szóolvasási készség személyre szabott diagnosztikus mérését megvalósító online tesztrendszer kidolgozása Magyar Andrea, Molnár Gyöngyvér

Az informatikai műveltség egyes dimenzióinak mérése Pluhár Zsuzsa

Az e-learning bevezetésének lehetőségei a mérnöktovábbképzésben Mészárosné Merbler Éva

9.00 – 10.45  A tanulás és tudás különböző aspektusai (XI. terem)

Elnök: Benedek András

Az ideális tanítási út meghatározása konjunktív Bayes-hálók segítségével Bánhalmi Árpád

A kulturális tanulás hazai dimenziói a területi egyenetlenségek oldaláról Dankó-Herczegh Judit, Juhász Erika

A felnőttkori tanulás sajátos jellemzői a turizmus szektorában Simándi Szilvia

Nemzetközi és hazai kutatási trendek a tanulás tanulása kutatásában Habók Anita

Online tanulói környezetben létrehozott szövegek tudásszervezettség vizsgálata a SOLO taxonómia alkalmazásával Molnár Pál

9.00 – 10.45  Fejezetek az oktatáspolitika és oktatásügy területéről  (XIV. terem)

Elnök: Németh András

Oktatásfejlesztési programok megvalósulása tanulószervezetekben Fazekas Ágnes

A jogszabályi megfelelőség és az iskolai eredményesség kapcsolatának vizsgálata Hajdú-Bihar megyében Filep Miklós, Kindrusz Pál

Az Európai Unió LifelongLearning-koncepciója a német és a magyar neveléstudományi vitában (1996 és 2005 között) Óhidy Andrea

A magyar közoktatás-politika felülnézetből Rajnai Judit

Szakmatartalmak előrejelzése Szép Zsófia

9.00 – 10.45  Tanulói kompetenciák és pedagógusképzés értékelése  (XV. terem)

Elnök: Tóth Zoltán

A 10-13 évesek térszemléletének vizsgálata online tesztkörnyezetben Babály Bernadett

Tanári nézetek az Országos kompetenciamérés intézményi szintű hasznosságáról, hasznosíthatóságáról, tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásáról Sipos Judit

Digitális szövegértési felmérés – A PISA2009 definíciós problémáiról Szabó Krisztina

Motiváció és motivált tanulói viselkedés a 14-19 éves korú siketek idegennyelv-tanulásában Csizér Kata, Piniel Katalin

Puha rendszerek módszertana: kutatás a kutatásról Réti Mónika

10.45 – 11.15  Kávészünet (III. emelet)

11.15 – 13.00  SZIMPÓZIUMOK

11.15 – 13.00  Eredményesség-értelmezések a felsőoktatásban (7-8. terem)

Elnök: Pusztai Gabriella

Opponens: Szemerszki Marianna

A hallgatói eredményesség és hallgatói habitus kapcsolata Bocsi Veronika

Külföldi tanulmányi tervek a pedagógushallgatók körében Dusa Ágnes Réka

Pedagógushallgatók tanulmányi eredményessége többségi és kisebbségi viszonyok között Márkus Zsuzsanna

A szabadidő-eltöltési szokások és az egészségi állapot mint eredményességi mutató összefüggése pedagógus-hallgatók körében Kovács Klára

11.15 – 13.00 Hagyomány és modernitás: néptanítói modellek és a jelen kor kihívásai a tanítóképzésben (14/3. terem)

Elnök: Mikonya György

Opponens: Brezsnyánszky László

Tanítói hivatás 1868 és az 1945-es évek között – „nemzet napszámosa” modell Aggné Pirka Veronika

A tanító mint a nemzet megtartó ereje Endrődy-Nagy Orsolya

Tanító-2014-modell Lénárd András

A „nemzet katalizátora” modell Mikonya György

11.15 – 13.00  Infokommunikációs technológiák evidencia-alapú alkalmazása a speciális nevelési igények kutatásában, felismerésében és a támogatásban (2/4. terem)

Elnök: Győri Miklós

Opponens: Szekeres Ágota

Társas komoly játék alkalmazhatóságának és felhasználói fogadtatásának vizsgálata tipikus és atipikus fejlődésű gyermekeknél Győri Miklós, Borsos Zsófia, Stefanik Krisztina

Mobiltechnológia és viselkedésszervezés Stefanik Krisztina, Havasi Ágnes, Csákvári Judit

Személyközi konfliktusok észlelésének vizsgálata tekintetkövetéses módszertannal: a konfliktus súlyossága és az észlelői perspektíva hatása Billédi Katalin, Győri Miklós

Mentálisállapot-tulajdonítás digitális alapú tesztelése tekintetkövetéses módszerrel intellektuális képességzavarban Csákvári Judit, Győri Miklós

Oktatási portál komplex webergonómiai tesztelése tipikusan fejlődő és intellektuális képességzavarral élő személyek körében Csákvári Judit, Győri Miklós

11.15 – 13.00  Környezetvédelem és kommunikáció (142. terem)

Elnök: Mika János

Opponens: Bocsi Veronika

Ökoiskolák együttműködése helyi környezetükkel Saly Erika, Könczey Réka, Varga Attila, Néder Katalin

A környezeti etika közvetítésének lehetőségei és korlátai a közoktatásban Tóth Angelika

Kommunikáció a meteorológiában Buránszkiné Sallai Márta

Tévhitek és ütőkártyák a zöldenergia kommunikációjában Mika János

11.15 – 13.00  Új eredmények a tanulási motiváció hazai kutatásában (Aud. Max.)

Elnök: Józsa Krisztián

Opponens: D. Molnár Éva

Az SDQ I. énkép kérdőív adaptációja online adatfelvételi környezetben Józsa Krisztián, Szenczi Beáta, Kis Noémi

A tanulási környezet motivációs jellemzőinek feltárása Likert-skálás állítások és nyílt végű kérdések kombinálásával Fejes József Balázs, Rausch Attila, Török Tímea

A szülő-gyermek interakció elsajátítási motivációra gyakorolt hatása Kis Noémi

Tanulásban akadályozott és nem akadályozott tanulók olvasással kapcsolatos motívumai az olvasástanulás kezdeti szakaszában Szenczi Beáta

11.15 – 13.00  Nemi különbségek a felsőoktatásban (5. terem)

Elnök: Fényes Hajnalka

Opponens: Kéri Katalin

Nemi különbségek a felsőoktatási hallgatók önkéntes munkájában Fényes Hajnalka,

Társadalmi nemi különbségek a felnőttek tanulásában Engler Ágnes

A tanár szakos hallgatók nyelvi attitűdjeinek társadalmi nemi sajátosságai Kovács Edina

Reziliens hallgatók a pedagógusképzésben – gender olvasat Ceglédi Tímea

11.15 – 13.00  TEMATIKUS ELŐADÁSOK

11.15 – 13.00  Fejezetek az iskolaügy és reformpedagógia történetéből (X. terem)

Elnök: Szabolcs Éva

A kálvinista szellemű leánynevelés gyakorlata a Felsőbaranyai Református Egyházmegye Polgári Leányiskolájában 1916-1948 Ács Marianna

A családi neveléstől a nemzetnevelésig – Erdélyi János neveléstudományi hagyatéka Éles Csaba

Ünnepi doktoravató egyetemi közgyűlések a Debreceni Egyetemen 1914-1944 Fenyő Imre

Viták a társadalmi mobilitás elősegítéséről az 1930-as évek magyar felsőoktatásában Pornói Imre

Miniatúrákon kibomló reneszánsz gyermekkép – Egy disszertáció tézisei Endrődy-Nagy Orsolya

11.15 – 13.00  Az osztályteremtől a pedagógusképzési hálózatig (XI. terem)

Elnök: Benedek András

Kvalitatív komparatív analízis az osztálytermi térstruktúra didaktikai aspektusainak vizsgálatában Sántha Kálmán

Társadalmi kapcsolatépítés a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban megvalósuló honvédelmi nevelés által Madarász Tibor

A folyamatos szakmai fejlődés pedagógusok általi megítélése és ezirányú elkötelezettsége Zoller Katalin

Átalakuló szakmák és megváltozott mérnöktanári kompetenciák a dunaújvárosi szakközépiskolákban Budai Gábor

Pedagógusképzési hálózat a szakképzésben Benedek András, Szabóné Berki Éva

11.15 – 13.00  Hátrányos helyzet az iskolában (XIV. terem)

Elnök: Forray R. Katalin

Az útkeresés és kultúraváltás szervezeti feltételei Ádám Anetta

Szükségből erény. A tanári kooperáció jelentősége hátrányos iskolai kompozícióban. Bacskai Katinka

Az iskolai agresszió, függőségek felismerése és kezelése a pszichopedagógia területén Egri Tímea

A rezilienciakutatás gyermekvédelmi aspektusai Homoki Andrea

Kisgyermekek életeseményei mint „életsors” meghatározó tényezők Fáyné Dombi Alice, Dombi Mária Adrienn

11.15 – 13.00  Neveléstörténet határon innen és túl (XV. terem)

Elnök: Tóth Zoltán

Házimuzsikálás és zenetanítás a 16. század végi angol főnemesi családokban Tokodi Gábor

Kooperáció, integráció vagy kompetíció? A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának szerepe (1928-1932.) Fizel Natasa

Educational Tradition at the Teacher Institute in Spisska Kapitula Ján Gunčaga

A tudománynépszerűsítés elmélete és gyakorlata a századforduló Magyarországán nemzetközi kontextusban Kereszty Orsolya

Az első világháború és következményei neveléstörténeti tankönyveinkben Nóbik Attila

13.00 – 14.00  Ebéd (Egyetemi étterem)

14.00 – 15.00  PLENÁRIS ELŐADÁS (Aud. Max.)

The Academic Profession in Europe: Trends towards a Common Model or Increasing Diversity

Előadó: Ulrich Christian Teichler International Centre for Higher Education Research (INCHER-Kassel), University of Kassel, Germany

Elnök: Kozma Tamás

15.00 – 16.45  SZIMPÓZIUMOK

15.00 – 16.45  Hitvallások, feladatok, értékek: felekezeti oktatás a mai Magyarországon (14/3. terem)

Elnök: Bocsi Veronika

Opponens: Pusztai Gabriella

A magyarországi református közoktatás területi sajátosságai, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekben működő iskolákra M. Császár Zsuzsa

A Görögkatolikus Egyház által fenntartott iskolákban megvalósuló hátránykompenzációs törekvések elméleti gyökerei Inántsy-Papp Ágnes

Egyházi szakkollégiumok közösségének belső működése Kardos Katalin

Iskolai eredményesség a felekezeti iskolák fenntartói szerint Morvai Laura

15.00 – 16.45  Innovációk az andragógiában (XII. terem)

Elnök: Németh Balázs

Opponens: Szabó Péter

A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények mérési és elismerési rendszerének kidolgozása Farkas Éva

Szervezeti és képzésfejlesztési innováció: Egy intézményi szintű program, mint esettanulmány Szabó Péter

Professzionalitás – konstrukciók és a szakma innovációs kapacitása Kleisz Teréz

A felnőttkori tanulás kudarca, a korai iskolaelhagyás Kerülő Judit

Fejlesztés közben – az Európai Felnőttoktatási Mesterszak és PhD program fejlesztésének eredményei és tanulságai. Németh Balázs

15.00 – 16.45  Nyelvtanulás és tanítás: az idegennyelv-szakos tanárképzés aktuális kérdései (142. terem)

Elnök: Csépes Ildikó

Opponens: Bárdos Jenő

Az explicit–implicit nyelvtani tudás és az olvasott szöveg értésének kapcsolata Mónos Katalin

Fejlesszük, vagy ne fejlesszük a nyelvtanulók interkulturális kompetenciáját az idegennyelv-órán? Fekete Adrienn

IKT eszközök használata az idegennyelv-szakos tanárok körében Barnucz Nóra

Milyen az angol nyelvtanárok nyelvtudásmérési műveltsége: elérhetők-e a nyelvtanár-képzésben kitűzött célok? Csépes Ildikó

15.00 – 16.45  Pedagógus kutatások a Közép-Dunántúlon (7-8. terem)

Elnök: Cser Valériusné Adermann Gizella

Opponens: Kocsis Mihály

Tanárok módszertani kultúrájának vizsgálata különös tekintettel a Közép-dunántúli régióra Kadocsa László, Gubán Gyula, Cser Valériusné Adermann Gizella

A tanári professziogrammok vizsgálata és alkalmazási lehetőségei a kompetenciamérésben Bognárné Kocsis Judit, Langerné Buchwald Judit, Zsolnai Józsefné

Pedagógus kompetenciák mérése, mérőeszközök kidolgozása Langerné Buchwald Judit, Bognárné Kocsis Judit, Zsolnai Józsefné

Tanárképző Központ- Igény és lehetőség?! Bacsa Bán Anetta, Szabó Csilla Marianna, Juhász Levente, Balázs László

15.00 – 16.45  Tehetséggondozó programok az iskolán belül és kívül (5. terem)

Elnök: Kállai Gabriella

Opponens: Singer Péter

Tehetségpontok hálózata Galántai Júlia, Szemerszki Marianna

A felsőoktatás szerepvállalása a tehetséggondozásban Derényi András

Az Arany János Program hatásvizsgálata Fehérvári Anikó

Az Útravaló Ösztöndíjprogram programértékelése Kállai Gabriella

15.00 – 16.45  TEMATIKUS ELŐADÁSOK

15.00 – 16.45  Kognitív fejlődés és fejlesztés különböző életkorokban (X. terem)

Elnök: Csapó Benő

A zenei képzés hatása a zenei percepciós képességek fejlődésére – 1-11. osztályos tanulók keresztmetszeti mérése online diagnosztikus mérőeszközzel Asztalos Kata

A zenei percepciós képességek és az elemi alapkészségek összefüggés-vizsgálata 5-6 éves gyermekek körében Asztalos Kata, Rausch Attila

Az időorientáció vizsgálatának pszichológiai és neveléstudományi vonatkozásai Dombi Edina

A logikus gondolkodás és egyéb tanulási tényezőkkel való kapcsolatának vizsgálata vajdasági magyar középiskolások körében Pesti Csilla

A feladatmegoldási idők összefüggése a teljesítményekkel egy második évfolyamos online matematika teszten Vidákovich Tibor

15.00 – 16.45  A művészetpedagógia történeti, pszichológiai és módszertani vetületei (XI. terem)

Elnök: Szabó László Tamás

Színpadi táncművészképzés Magyarországon. Intézménytörténeti vázlat Bolvári-Takács Gábor

Pszichológiai immunitás és a motiváció kapcsolata 14-16 éves művészetet tanulók csoportjaiban Bredács Alice

Komplex művészeti nevelés az iskolában – vizsgálat különböző kutatási eljárásokkal Pallag Andrea

Művészeti és sportoló ifjúsági közösségek hatása a magyar fiatalok társadalmi tőkéjére Fodor Adrienne

Belépési motívumok és elvárások: vizsgálat a zeneiskolába járó tanulók körében Szűcs Tímea

15.00 – 16.45  Kitekintés a különböző korok nevelésének és oktatásának világába (XIV. terem)

Elnök: Halász Gábor

Trefort Ágoston munkássága – Különös tekintettel a szakképzés megújításában játszott szerepére Sanda István Dániel

Nevelői szerep-narratívák a 19. századi pedagógiai professzióban Fáyné Dombi Alice, Dombi Mária Adrienn

A gyermekmúzeumok létrejötte és történeti fejlődése Torgyik Judit

A jezsuiták oktatás- és neveléstörténeti szerepvállalása Bécsben a 18. század második felében Ugrai János

A reformpedagógia és az életreform mozgalom helye és szerepe a 20. századi neveléstudományban a legújabb kutatások tükrében Vincze Beatrix

Testi nevelés a filantropistáknál Virág Irén

15.00 – 16.45  Oktatási módszerek szakmódszertan (XV. terem)

Elnök: Józsa Krisztián

Történelemtanítás, tankönyvpiac, tankönyvhasználat a klebelsbergi időszakban Albert B. Gábor

Problémaközpontúság és tanítási módszerek vizsgálata általános és középiskolai pedagógusok körében Bús Enikő

A társadalmi-állampolgári tudás jellemzői és összefüggései egyes háttérváltozókkal 7–12 éves tanulók körében végzett online vizsgálat alapján Kinyó László

Projektmódszer alkalmazása a fizika oktatásában Jarosievitz Beáta

15.00 – 16.45  Fiatal tanulók a felsőoktatásban (Aud. Max.)

Elnök: Jancsák Csaba

Térszemlélet és vizuális képzetek kapcsolatrendszere egyetemi hallgatók körében Csíkos Csaba, Kárpáti Andrea

A tanítási gyakorlat hallgatói értékelése Sápiné Bényei Rita

A közéleti magatartás mintái a Debreceni Egyetem kollégistáinak körében Pataki Gyöngyvér

A magyarországi hallgatói önkormányzatiság az új évezredben: érdekképviselet, szervezet, vállalkozás a felsőoktatási szupermarketben Jancsák Csaba

15.00 – 16.45  Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Informatika Albizottságának nyilvános ülése (2/4. terem)

16.45 – 17.15  Kávészünet (III. emelet)

17.00 – 18.30  Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság nyilvános ülése (2/4. terem)

17.15 – 18.15  POSZTERSZEKCIÓ

17.15 – 18.15  Poszter I.  (III. emelet)

Elnök: Györgyi Zoltán

Hátránykompenzáló oktatási programok komplex értékelése Németh Szilvia, Lannert Judit, Máté Dezső

A fejlesztő értékelés elemei a tanárképzésben Huszár Zsuzsanna

Vajdasági magyar középiskolások kognitív sajátosságainak vizsgálata a tanulási stílus nézőpontjából  Pejic Aleksandar

Általános iskolások nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos ismereteinek mérése Dancs Katinka

Összefüggések feltárása a nemzetközi mobilitás és a konfliktuskezelés között Fekete Ilona

Vajdasági magyar középiskolások tanulási szokásai, attitűdjei Pásztor Krisztina

Módszertani újdonság kipróbálásának néhány előzetes tapasztalata a tanárképzésben Karlovitz János Tibor

Pályaszocializációs értékek az egészségtudományi képzésből kilépő hallgatóknál Kiss-Tóth Emőke, Rucska Andrea

Az IKSZ magyarországi bevezetésének tapasztalatai a mérések és tapasztalatok tükrében avagy Ki viszi át a diákot a túlsó partra? Bodó Márton, Kalocsai Janka

Szabadidő-pedagógia és gyermekvédelem Kátainé Lusztig Ilona

A tanulás egyes háttértényezőinek vizsgálata gyermekvédelemben nevelkedő fiataloknál Rausch Attila

17.15 – 18.15  Poszter II.  (III. emelet)

Elnök: Tóth Péter

Nemzetközi vándorlásban érintett és abban aktívan részt vevő gyermekek és tanulók: tipológia és a magyar pedagógiai szaknyelv Bukus Beatrix

A validációs klaszterek átalakulása a 21. század első évtizedében Benkei-Kovács Balázs

A hazafiság mint személyiségvonás kialakítása fontosságának vizsgálata az OPKM dokumentumgyűjteményének tükrében Hajdicsné Varga Katalin

Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjainak részvételi alapú fejlesztése Varga Attila, Schnellbach-Sikó Dóra, Köpatakiné Mészáros Mária, Mayer József

Iskolai jó gyakorlat vagy jó iskolai gyakorlat? A jó gyakorlatok szerepe a pedagógiai munka eredményességében Molnár Karolina

Projektmódszer és informális tanulás a KÖN program keretében Újvári Edit

A végrehajtó funkciók fejlődésének vizsgálata két tanítási nyelvű gimnáziumba járó 14-18 éveseknél Győri-Dani Dóra, Jámbori Szilvia

Jövőkép a diák-tanár kapcsolat vonatkozásában Nagy Zoltán, Kálmán Anikó

Bizonytalansági tényezők a 2014. évi matematika és történelem tantárgyak középszintű írásbeli érettségi feladatlapjainak alkalmazása kapcsán. Kindrusz Pál

Az egészségtudatosság megjelenése a nyíregyházi felső tagozatos diákoknál Fintor Gábor János, Szabó József

A kereszttantervek szerepe a tanulásközpontú tantervi hálóban Suhajda Csilla Judit

Szülők, iskolák, fejlesztési programok implementációja Vida Júlia

17.15 – 18.15  Poszter III.  (III. emelet)

Elnök: Molnár Gyöngyvér

Mérnöktanárok a pedagógus pályán avagy kényszerpályán?! Bacsa-Bán Anetta

Pedagógusok eredményességről alkotott képének vizsgálata Kiss Gábor

Tanárok stratégiái az Országos kompetenciamérésre való felkészítésre Tóth Edit, Sipos Judit

A szülői kompetencia erősítése a literációs fejlődés támogatása területén Podráczky Judit, Nyitrai Ágnes

„Mindenki elkezdte valahol” – a mentor-gyakornoki program fejlesztési tapasztalatai Simon Gabriella

Koraszülöttek, mint kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók a köznevelésben Gráf Rózsa

Az elektromosságtan oktatása a BSC képzésben Jarosievitz Beáta

Pedagógusok konfliktuskezelési szokásainak vizsgálata az iskolai szervezeti kultúra tükrében Balázs László

Tankönyvek tesztelése – eszközfejlesztés egy pilotkutatás tapasztalatai alapján Ferencz Barbara, Lakatos Zsombor

Szakképzésben résztvevő tanulók tudásának vizsgálata a mértékegységekkel kapcsolatban Kárpáti Anikó

Óvodapedagógusok és óvodapedagógus hallgatók pályamotivációja Bank Éva, Labancz Angéla, Csuvik János

19.00 – 20.00  Kulturális program (Nagytemplom)

20.00 – Fakultatív társas vacsora (Hotel Óbester Lovagterem)

November 8. szombat

9.00 – 10.45  SZIMPÓZIUMOK

9.00 – 10.45  Korai iskolaelhagyás – társadalmi-gazdasági összefüggések és egy induló európai szakpolitikai kísérlet koncepciója (14/3. terem)

Elnök: Szegedi Eszter

Opponens: Kállai Gabriella

A korai iskolaelhagyás tágabb társadalmi kontextusa: összefüggés az egyes tagállamok oktatási és egyéb társadalmi mutatói között Szegedi Eszter

A korai figyelmeztető rendszer kiépítésére és alkalmazására irányuló szakpolitikai kísérlet módszertanának és értékelési koncepciójának bemutatása Setényi János

Korai figyelmezető rendszerek sajátosságai az Európai Unió egyes tagországaiban Mihályi Krisztina, Juhász Judit

A lemorzsolódás veszélyére figyelmeztető „rendszerek” Magyarországon – Valóság és tervek Mártonfi György

Méltányosság és iskolavezetés európai kontextusban Révai Nóra

9.00 – 10.45  Művészet alapú kutatás és gyakorlat fogyatékosság-ügyi, színház-pedagógiai és testtudati terápiás kontextusokban (2/4. terem)

Elnök: Novák Géza Máté

Opponens: Trencsényi László

A művészet mint eszköz a pedagógiában: művészettel nevelés, művészetalapú tanulás, művészetalapú kutatás Kiss Virág

A Defekt? Dráma és színház a fogyatékosság-ügyért című projekt eredményei a tanulókkal felvett fókuszcsoportos és egyéni interjúk tükrében Novák Géza Máté

A Defekt? Dráma és színház a fogyatékosság-ügyért című projekt eredményei a tanulókkal felvett kérdőívek és az alkotói fókuszcsoportok tükrében Katona Vanda

A testi tapasztalatok és a testtudat jelentősége a fogyatékos csoportokkal való mozgás- és táncterápiás munkában Horváth Zsuzsanna

9.00 – 10.45  Nem hagyományos tanulói csoportok a felnőttoktatásban (142. terem)

Elnök: Engler Ágnes

Opponens: Farkas Éva

Családanyák és családapák az iskolapadban Engler Ágnes

Fogyatékossággal élő személyek képzés útján történő felzárkóztatásának andragógiai kérdései Hangya Dóra

A közmunkaprogramokban résztvevők képzésének tapasztalatai Kerülő Judit, Nyilas Orsolya

„Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?” Roma szakkollégisták kvalitatív vizsgálata Bocsi Veronika, Kardos Katalin

Egy performansz-alapú kutatás tudományos és gyakorlati haszna Di Blasio Barbara

9.00 – 10.45  Pedagógiai jó gyakorlat (7-8. terem)

Elnök: Bodó Márton

Opponens: Wolfné Borsi Julianna Edit

Az oktatási ágazatban működő jó gyakorlatok nemzetközi megítélése Vörös Andrea

A jó gyakorlat koncepció kialakítása és definíciói Darvas Mátyás

Jó gyakorlat gyűjtés és tanulságai Molnár Karolina

Adaptációs tapasztalatok és nyomon követés a jó gyakorlatok területén Bodó Márton

9.00 – 10.45  Fogyatékos gyermekek/tanulók integrációjával kapcsolatos különböző aspektusok vizsgálata (I. terem)

Elnök: Papp Gabriella

Opponens: Pukánszky Béla

Leendő pedagógusok viszonyulása az SNI gyermekek együttneveléséhez Kolozsi Katalin, Szekeres Ágota

Illúzió vagy realitás? Egy inkluzív iskolafejlesztési kísérlet tanúságai a hazai köznevelés rendszerében Báncs-Szendrődi Szilvia, Horváthné Storczer Adrienn

„…a feladat gyógyító erejűnek is bizonyult…” Változások egy integrált nevelést vállaló óvoda életében Tamás Katalin

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Ther-Illéssy Zsuzsanna, Tamás Katalin

9.00 – 10.45  Változások és eredményesség: a délutánig tartó iskola bevezetésének első tapasztalatai (XI. terem)

Elnök: Imre Anna

Opponens: Török Balázs

Az eredményesség néhány összetevője és a délutánig tartó iskola Imre Anna, Ercsei Kálmán

A délutánig tartó iskola bevezetésének első tapasztalatai – a megvalósítás intézményi folyamatai és szereplői Imre Anna, Berényi Eszter

A délutánig tartó iskola tapasztalatai a tanulók szemével Berényi Eszter, Imre Anna

A szülők nézetei az iskolák feladatairól, a délutáni iskoláztatásról Imre Nóra

9.00 – 10.45  TEMATIKUS ELŐADÁSOK

9.00 – 10.45  Kognitív képességek vizsgálata (X. terem)

Elnök: Józsa Krisztián

Metakogníció a természettudományokban Huszti Anett

A felsőoktatásba belépő pedagógus-jelöltek néhány kulcskompetenciájának vizsgálata Kocsis Mihály

A kreativitás megjelenése a hazai tartalmi szabályozás rendszerében Bereczki Enikő Orsolya

Narratívák, gyermekképek vizsgálata a Cimbora című gyermekfolyóiratban Portik Erzsébet Edit

9.00 – 10.45  A szociális nevelés dimenziói (XIV. terem)

Elnök: Forray R. Katalin

Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel című novellájának fejlesztő biblioterápiás csoportokban történő feldolgozásának összehasonlítása Gulyás Enikő

Gender-kérdések alapfokon Holik Ildikó, Kissné Rusvai Julianna

Érzelmi- és viselkedési problémák felismerése és kezelése csecsemő- és óvodáskorban Eigner Bernadett

Óvodások helyzetspecifikus problémamegoldó gondolkodása Kasik László, Gál Zita

Az iskolai csalástól a korrupcióig – becsületességre nevelés a közoktatásban egy empirikus vizsgálat tükrében Balogh Adrienn

9.00 – 10.45  Kihívások a pedagóguspályán (XV. terem)

Elnök: Szabó László Tamás

Tanítók és szakirányú mesteri képzés lehetősége Barabási Tünde

Pedagógusok szakmai tanulása alulról szerveződő és felülről szervezett szakmai közösségekben Bordás Andrea

Pedagógus továbbképzés és értékelés: igények és eredmények Sági Matil

„Beszélje a mi nyelvünket!” – a pedagógusok igényeihez igazodó szaktanácsadás Mészáros György, Schnellbach Máté

Tényleg segít? – első tapasztalatok az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadásról Orgoványi-Gajdos Judit, SzabóMária

Mindennapi kihívások és megoldások a pedagóguspályán Nikitscher Péter

10.45 – 11.15  Kávészünet (III. emelet)

11.15 – 13.00  SZIMPÓZIUMOK

11.15 – 13.00  Kutatásokkal támogatott fejlesztések – Nevelési-oktatási programok fejlesztése egész napos iskolák számára (14/3. terem)

Elnök: Sinka Edit

Opponens: Szabó Mária

A nevelési-oktatási programok pedagógusokra és diákokra gyakorolt hatásai Lippai Edit, Majer Anna, Veréb Szilvia, Kalocsai Janka

Akciókutatás: fókuszban a fejlesztő szerepe Réti Mónika

Pedagógusok reflexiói a fejlesztési folyamatra Mayer József, Kőpatakiné Mészáros Mária, Schnellbach-Sikó Dóra

A fejlesztés hatásai Kalocsai Janka, Bukovics István, Varga Attila

11.15 – 13.00  Tanulási utak és a továbbhaladás támogatása a szakképzésben (2/4. terem)

Elnök: Ercsei Kálmán

Opponens: Fehérvári Anikó

Az előrehozott szakképzésben végzők tervei a továbbtanulás és munkába állás kapcsán Ercsei Kálmán

Hét évvel a szakképesítés után Tomasz Gábor

A tanulás reményéért. Felzárkóztató programok és eredményességük Györgyi Zoltán, Szabó Zoltán András

A Szakiskolai Fejlesztési Program (2003-2009) hatása a szakiskolai rendszerre Mártonfi György

11.15 – 13.00  Tanuló régiók Magyarországon (142. terem)

Elnök: Kozma Tamás

Opponens: Németh Balázs

A felnőttképzési, felnőttoktatási és felnőttkori tanulási indikátorok szerepe a tanuló régió modellekben Erdei Gábor

Életutak és tanulói pályák. Nem tradicionális hallgatói csoportok vizsgálata Engler Ágnes, Bocsi Veronika, Dusa Ágnes, Kardos Katalin

Párbeszéd és partnerség a középfokú szakképzésben Benke Magdolna

A személyes tanulás és a térségfejlesztés összefüggései az Észak-Alföldi régióban Juhász Erika, Márkus Edina, Szabó József

A tanulást leíró statisztikai mutatók területi jellemzői Magyarországon Teperics Károly, Márton Sándor

11.15 – 13.00  Új kihívások a szakképzés-pedagógiában (7-8. terem)

Elnök: Tóth Péter

Opponens: Tóth Béláné

Tanár-diák együttműködés megteremtésének útjai tanórák elemzése alapján Fűzi Beatrix

Nyelvi képességek fejlesztése digitális módszerekkel a szakképzésben Fülöp Márta Marianna

Az információfeldolgozás tapasztalatai és lehetőségei a mentortanárok képzésében Simonics István, Holik Ildikó

Mentortanárok módszertani kultúrája Makó Ferenc

11.15 – 13.00  Új tanulástámogató eszközök megjelenése a felsőoktatásban (I. terem)

Elnök: Kopp Erika

Opponens: Derényi András

A tanulási eredmények szemlélet alakulása a hazai felsőoktatásban Kálmán Orsolya, Czető Krisztina

A felsőoktatás “hangjai” a közoktatásról Seres-Busi Etelka

Az intézményi együttműködés (új) formái a tanulási eredmények alkalmazása során Kovács Zsuzsa, Tókos Katalin

A máshol szerzett tudás beszámításáról való gondolkodás a magyar felsőoktatásban, az eredmények értékelése nemzetközi kontextusban Vámos Ágnes, Benkei-Kovács Balázs

Képesítési követelmények meghatározása és a munka világának szerepe Kopp Erika

11.15 – 13.00   Változó tanulási környezetek és módszerek (X. terem)

Elnök: Kis-Tóth Lajos

Opponens: Sass Judit

Változó tanulási környezetek és módszerek (PLE, PIM, BYOD) Kis-Tóth Lajos

Fejlesztő e-biblioterápia, egy pilot kutatás eredményei Gulyás Enikő

Az animáció-készítés hatásai a tanulói készség- és személyiségfejlesztésre és a tanári szerep változására Mihályi Krisztina

Az animáció készítés módszertani lehetőségei és kihívásai a médiatudatosság szempontjából Kovács Katalin

11.15 – 13.00  TEMATIKUS ELŐADÁSOK

11.15 – 13.00  Szocializáció az iskolában (XI. terem)

Elnök: Halász Gábor

Iskolai és elektronikus zaklatás egyéni dimenziók mentén való vizsgálata Domonkos Katalin

A tudatelméleti működés és a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás kapcsolata 4–6 évesek körében Gál Zita, Kasik László

Az agresszív és a proszociális viselkedés vizsgálata a kortárskapcsolatokban 5. és 8. osztályos tanulók körében Hegedűs Szilvia

Reziliens tanulók az általános iskolában az országos kompetenciamérés adatai alapján Fejes József Balázs, Patai Jolán, Tóth Edit, Csapó Benő

Az együttműködő és a proszociális viselkedés online vizsgálata 3., 5. és 7. osztályosok körében Zsolnai Anikó, Kasik László

11.15 – 13.00  A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási és nevelési problémái (XIV. terem)

Elnök: Tóth Zoltán

A fogyatékosság értelmezése a zsidóság tanítása szerint Berzsenyi Emese

Oralhistory – „elbeszélt történelem” avagy Gyógypedagógiai intézmények a dél-dunántúli régióban gyógypedagógus szemmel Gelencsérné Bakó Márta

A felnőtté válás társadalmi keretei mozgássérült emberek életútjaiban a reziliencia perspektívájából Katona Vanda

A tanulásban akadályozott személyek iskolai és társadalmi integrációjának néhány összefüggése Szabó Ákosné

Az induktív gondolkodás fejlettségének vizsgálata 5. és 7. osztályos tanulásban akadályozott és többségi gyermekek körében Szabó Dóra Fanni

Befogadó közösségek szociometriai sajátosságai, fókuszban az enyhén értelmi fogyatékos fiúk és lányok társas helyzetével Szekeres Ágota, Horváth Endre

11.15 – 13.00  A felsőoktatási kutatások (XV. terem)

Elnök: Pusztai Gabriella

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés tapasztalatai Molnár Nikolett

A felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése Polónyi István

Közösségi tanulás a Hallgatói Mentorprogram keretében Szűcs Norbert

Mit vár a digitális nemzedék a felsőoktatástól? Tordai Zita

Ami az érdemjegyek mögött láthatatlan (Egészségügyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók tanulási attitűdjének jellemzői) Tóth Tímea

Motivációk és akadályok a felnőttkori tanulásban egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a körében Tőzsér Zoltán

13.00 – 13.30  A konferencia zárása (XI. terem)

13.30 –   Szendvicsebéd (III. emelet)

Hozzászólások lezárva.

Powered by WordPress | Free Premium Free WordPress Themes with Plans | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress Themes and WordPress Themes Free